Strona główna Informacje Dostęp do informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej PDF Drukuj artykuł

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 - t.j.).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Formy wniesienia wniosku:

 1. na adres Sąd Rejonowy w Biskupcu
  ul. Sądowa 4
  11-300 Biskupiec
 2. w Biurze Podawczym (na parterze w budynku przy ul. Sądowej 2, p. 1)
 3. przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

- informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku);

- środki techniczne sądu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. dokonanie kserokopii, przekształcenie informacji lub zapisanie na nośniku) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej / na stronie internetowej jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek.
 2. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, określony został rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z  25.01.2012 r., poz. 94).  
 3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 6. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy: • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 5), lub w przepisach odrębnych ustaw, • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
 7. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 8. Od decyzji w przedmiocie odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty służy odwołanie , które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

           Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Uwaga! Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jak realizowana jest sądowa kontrola realizacji prawa do informacji publicznej ?

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna – przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego (rejonowego).

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej lub statystycznej – przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu na zasadach przewidzianych w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie